Sosem halványuló emlékek - Az '56-os forradalom Szombathelyen

Az 1956-os forradalom és szabadságharc felemelő, és egyben keserű érzést is hordoz a magyarok szívében. Ez volt ugyanis Magyarország népének a sztálinista terror elleni forradalma, és a szovjet megszállás ellen folytatott szabadságharca, amely a XX. századi magyar történelem egyik legmeghatározóbb eseményévé nőtte ki magát. A budapesti diákoknak az egyetemekről kiinduló békés tüntetésével kezdődött október 23-án, és a fegyveres felkelők ellenállásának felmorzsolásával fejeződött be Csepelen november 11-én.
A két időpont között azonban – ha csak pár hétre is – megvalósult a szólás- és sajtószabadság, amelynek köszönhetően az ifjúság hangját sem lehetett többé elnyomni! Nemcsak a fővárosban, de Szombathelyen is sorra adták ki az ifjúsági- és diákszervezetek követeléseiket. Tették mindazért, mert hittek egy jobb oktatásban, egy jobb országban: a tudás hatalmában! Ezen követelésekből szemezgetünk:

A Dózsa utcai általános iskola követelései:

 1. Szombathely város pedagógus társadalma teljes mértékben és minden pontban szolidaritást vállal a szombathelyi üzemek dolgozóival, és amíg a munkások az üzemekben a munkát nem kezdik meg, a tanítás is szünetel.
 2. Azonnal meg kell szüntetni a tanulók túlterhelését. E célból azonnal meg kell szüntetni az orosz nyelvoktatást, fakultatívvá kell tenni úgy a közép, valamint az általános iskolákban. Ennek megfelelően az orosz tagozatú osztályok oroszjellegét meg kell szüntetni.
 3. A tanulók túlterhelésének érdekében a szaktárgyi, illetve tantárgyi munkaközösségnek azonnal jelöljék ki az elhagyandó és elhagyható anyagrészeket a tankönyvekben, s a város területén a nevelők a tananyag csökkentését illetően ennek alapján egységesen járjanak el. A tanuló az iskolában 5 tanítási óránál több időt ne töltsön naponként.
 4. Az iskolákban az úttörők és Disz szervezetek működését fel kell függeszteni mindaddig, amíg központilag és országosan az ifjúság szervezése a magyar élet sajátosságainak megfelelően megtörténik.
 5. Követeljük az állam és az egyházak közötti megegyezések felülvizsgálatát, mert úgy látjuk, hogy az általános iskolában járó irrealista vallású tanulók a többiekkel szemben kiváltságokat élveznek, ami antiszemitizmushoz vezet.
 6. A vallásoktatás teljesen fakultatív és önkéntes alapokra való helyezése mellett követeljük, hogy a vallásoktatásra való beiratkozás az iskolák igazgatóinak és nevelőtestületeinek teljes kikapcsolásával történjen. Őket ellenagitációra semmilyen formában felhasználni ne lehessen. A hittanórák ellenőrzésére sem a nevelőtestületi tagokat sem az igazgatóságot felhasználni ne lehessen.
  Követeljük Mindszenty József bíboros teljes rehabilitálását. A pedagógusok számára teljes vallás és meggyőződési szabadságot követelünk.
 7. Követeljük a pedagógusok számára a félárú jegy megadását.
 8. Követeljük a nevelőkről beszerzett összes káderanyag azonnali megsemmisítését, a személyzeti csoport megszüntetését.
 9. Követeljük az elmúlt 2 év folytán történt nyugdíjazások felülvizsgálását, amennyiben az felsőbb presszióra történt illető nyugdíjazott teljes rehabilitálását. Ez a rehabilitálás nem terjedhet ki az alkalmatlanság miatt nyugdíjazottakra.
  Követeljük új nyugdíjtörvény kidolgozását a szolgálati idő kidolgozásával.
 10. Követeljük, hogy illetékes szervek a napjainkban és a közeljövőben felszabaduló lakások alkalmával teljes mértékben elégítsék ki a Pedagógusok legszükségesebb lakásigényeit, a jogtalanul elfoglalt pedagógus szolgálati lakásokat a fennálló rendelkezések értelmében haladéktalanul ürítsék ki.
 11. Az iskolákban csak pedagógus képzettségű szakemberek végezhessenek ellenőrzéseket.
 12. Követeljük betegség esetén a 100 %-os táppénz kifizetését.
 13. Követeljük egypártrendszer megszüntetését.
 14. Követeljük október 23-ának nemzeti ünneppé való nyilvánítását
 15. Követeljük, hogy a szovjet csapatok kivonulása után felszabaduló oktatási intézményeket maradéktalanul általános iskolai célokra adják át.
  Ezek a volt jegyzőinternátus, a volt II. sz. polgári, a központi elemi, a volt zeneiskola, jelenlegi pártiskola és a Faludy gimnázium.
 16. Követeljük és javasoljuk a gyermekes anyák kivonását a termelő munkából, mert véleményünk szerint az ő feladatuk a gyermeknevelés.
  Követeljük a családi pótlék felemelését, az első gyermekre való kiterjesztését, a gyermektelenségi adó eltörlését.

Szombathely, 1956. október 29.

---

 

A Szombathelyi Mezőgazdasági Technikum tanulóinak követelései:

 1. Az oroszok halogatás nélküli azonnali hazavonulása és az általuk okozott súlyos károk megtérítése.
 2. A varsói szerződés teljes hatálytalanítása és az ország semlegességének törvénybeiktatása.
 3. Általános titkos, szabad választásokat még ebben az esztendőben.
 4. Az Úttörő utcai orosz iskolaépületnek és a Jegyzői Tanfolyam épületeinek részünkre való átadása, hogy biztosítva legyen az eredményes tanulás legelemibb feltétele.
 5. Az egész tanterv felülvizsgálata és demokratikussá, valamint nemzetivé tétele.
 6. Az egyetemi továbbtanulás és külföldi tanulmányi utak biztosítása.
 7. Új életrevaló demokratikus és magyar ifjúsági szervezet megalakítása.
 8. A Megyei Nemzeti Tanács haladéktalanul és minden rendelkezésre álló eszközzel kezdje meg az oroszok igazságnak megfelelő teljes felvilágosítását

Városunk munkásságával és ifjúságával azonosítjuk magunkat és követeléseink mellett velük együtt kitartunk!

Felhívjuk az ország összes szakközépiskoláját, tegye magáévá felhívásunkat! Addig nem vagyunk hajlandók az iskolai munkában részt venni, míg az oroszok el nem hagyták hazánk területét!

a Szombathelyi Mezőgazdasági Technikum Ifjúsági Tanácsa, 1956

---

A szombathelyi Nagy Lajos Gimnázium 12 pontja:

A gimnázium igazgatója is indíttatva érezze magát, hogy október 25-én, Vas megyében elítélja a „fasiszta provokátorokat”, igaz a fordulatot követően, október 28-án néhány kifejezés helyreigazítását kérte, de az alapgondolat maradt.

A tanulók viszont másként gondolkodtak. Követeléseket fogalmaztak.

Szombathelyi N. L. G. tanulói egyetértenek a Szombathelyi Járóműjavító vállalat dolgozóinak követeléseivel. Ezen túlmenőleg a követeléseink:

 1. önálló középiskolai ifjúsági szervezet létrehozása.
 2. Fakultatív nyelvoktatás az orosz nyelv kötelező tanításának eltörlésével.
 3. A tanulmányi túlterhelés megszüntetése, jó tankönyvek kiadásával.
 4. Kedvezményes külföldi tanulmányi utak lehetővé tétele tanárok és diákok számára.
 5. Az érettségi tantárgyak felülvizsgálása, az egyetemi felvételi vizsgák eltörlése és a szabad továbbtanulás lehetővé tétele.
 6. Személyi felülvizsgálást követelünk az igazgatóságban, illetőleg a tanári karban az ifjúság meghallgatásával.
 7. Megfelelő állami támogatást az iskolai gyakorlati oktatáshoz.
 8. Dr. Kecskés Tibor tanár ügyének felülvizsgálását.
 9. A Nemzeti Bizottságok személyi felülvizsgálását.
 10. A Varsói Szerződés hatálytalanítását Magyarország számára, és a szovjet csapatok kivonásának azonnali megkezdését.
 11. Magyarország Svájchoz hasonló semlegességét.
 12. A nemzeti szabadságharc győzelméért hősi halált halt mártírok temetésekor nyilvános felvonulással fejezzük ki részvételünket.

Felhívjuk a megye összes középiskoláinak ifjúságát, hogy csatlakozzon a Nagy Lajos Gimnázium 12 pontjában foglalt követelésekhez!

Nagy Lajos Gimnázium tanulói addig nem vesznek részt az előadásokon, amíg a szovjet csapatok meg nem kezdik kivonulásukat Vas megye területéről. A követelésekhez az intézet nevelőtestülete is csatlakozott.

Nagy Lajos Gimnázium Ifjúsági Tanácsa, Szombathely, 1956. október 29.

---

A Savária Gimnázium követelései:

A Nagy Lajos gimnázium felhívását és követeléseit magunkévá tesszük.

1.A Savária (alkotmány utcai gimnázium) tanulói szolidaritást vállalnak a munkások sztrájkjával, és addig nem vesznek részt az előadásokon, míg a  Szovjet csapatok nem vonultak ki Magyarország területéről

 1. Tájékoztassanak bennünket a helyi Nemzeti Bizottság rendelkezéseiről, terveiről tagjainak politikai múltjáról.
 2. A Kormány azonnal cserélje ki Magyarország jelenlegi EIVSZ képviselőjét aki a nép bizalmát nem élvezi.
 3. Ha a Kormány nem tud megegyezni a Szovjetunióval a csapatok kivonulásáról, forduljon azonnal az ENSZ-hez.

5.A Kormány küldjön ki egy külön bizottságot a háború utáni összes kereskedelmi szerződések felülvizsgálatára. A bizottság tegyen nyilvános részletesjelentést munkájáról.

 1. Egész állami apparátusunk irányító szerveit a legrövidebb időn belül tisztítsuk meg a régi rendszer kiszolgálóitól.
 2. Az összes külföldön élő magyar hadifoglyokat azonnal szállítsák haza.
 3. Mindszenty hercegprímást azonnal bocsássák szabadon, és helyezzék vissza
 4. Az eltörölt egyházi ünnepeket - a nemzeti ünnepek mellett - munkaszüneti napokká nyilvánítsák.
 5. Vezessék be az iskolákban a hit- és erkölcstan tanítását.
 6. Követelésünket tegyék nyilvánossá / A Kormány részéről választ várunk.

Szombathely, 1956. október hó 30-án.

Savária Gimnázium tanuló ifjúsága

---

A Gépipari Technikum Diáktanácsának követelése:

 1. A harcok azonnali beszüntetése, Szovjet csapatoknak azonnali kivonása az ország területéről.
 2. A volt Budapesti Sztálin szobor helyén legyen hősi emlékmű, a Szabadságért vérüket ontó hazafiak emlékére, és a teret nevezzék október 23-a térnek
 3. Követeljük, a bólogató, nem a nép érdekeit képviselő parlament azonnali feloszlatását és szabad választás útján történő megválasztását.
 4. Követeljük, hogy a Szovjet csapatok ne akadályozzák meg a nemzetközi vöröskereszt által nyújtott segítség beszállítását.
 5. A DISZ szervezettől elszakadunk és követeljük az új középiskolai szervezet létrehozását.
 6. Követeljük az orosz nyelv kötelező jellegének megszüntetését, egy kötelező, de szabadon választott nyelv bevezetését.
 7. Követeljük tankönyveink felülvizsgálását.
 8. Követeljük Lévay Gyula intézetünk volt tanárának felülvizsgálását.
 9. Változtassák meg az egyetemi felvételek eddigi rendszerét.
 10. Követeljük a kölcsönös külföldi látogatások biztosítását, és a kötelező szakmai gyakorlatok külföldön való elvégzésének lehetőségét.
 11. Követeljük a technikumi tanterv módosítását.
 12. Felhívjuk megyénk középiskoláit, hogy pontjainkhoz csatlakozzanak.

Tekintettel arra, hogy követeléseink csak úgy valósulhatnak meg, ha a Szovjet csapatokat kivonják  az ország területéről csatlakozunk más üzemek és iskolák felhívásához; mindaddig míg idegen csapatok tartózkodnak hazánk területén, nem látogatjuk az előadásokat. 

A fentiekben felsorolt pontokkal a pedagógusok, nevelőink teljesen egyetértenek.

Szombathely, 1956. október hó 30-án, Gépipari Technikum Diáktanácsa

Címkék: 1956, emlékek, piszkavas